Modlitwa w intencji rodziny

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Modlitwa do Św. Józefa

 

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

 

O silną wiarę

 

O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę.   Pomnóż   we   mnie   silną   wiarę   fundament   wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.

 

Pięć westchnień do św. Józefa

 

Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę. - Święty Józefie uproś mi łaskę, abym tak jak Ty umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. - Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez swoją czystość strzeż mojej czystości. - Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowej. - Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze imiona: Jezus, Maryja, Józef. Amen.

 

Modlitwa w różnych intencjach

 

Święty Józefie, Ojcze i Żywicielu Jezusa, strzeż Go przed wszelkim  ludzkim nieuszanowaniem i niegodnym przyjmowaniem w Eucharystii. Chroń Go we wszystkich tabernakulach całego świata przed świętokradztwem wrogów Boga i Kościoła. Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego, strzeż Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży; zachowaj go w prawdziwej wierze i jedności. Święty Józefie, ojcowski Opiekunie naszych rodzin, uproś nam wzajemną miłość i pokój w rodzinach, pomagaj w wychowaniu dzieci oraz wspieraj nas  w  codziennych  troskach i kłopotach. Święty Józefie, Opiekunie samotnych i opuszczonych, a zwłaszcza wdów i sierot, oddalaj od nich niebezpieczeństwa, pocieszaj w utrapieniach i pomagaj im we wszystkich sprawach doczesnych i wiecznych. Święty Józefie, Patronie umierających, wyproś nam szczęśliwą godzinę śmierci, a szczególnie pamiętaj o tych, którzy dziś przejdą do wieczności. Święty Józefie, Orędowniku dusz czyśćcowych, ulżyj im w cierpieniach i doprowadź do rychłego oglądania Bożego oblicza. Amen.

 

Modlitwa w trudnej sytuacji

 

Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat: "O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen. (3 razy - Chwała Ojcu...)

 

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

 

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa poranna

 

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi.

 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 

Łzy i radości św. Józefa

 

 

Łzy i radości św. Józefa. Ta modlitwa jest odmawiana w maszych domach zakonnych w każdą środę.

Modlitwy do św. Józefa

1. Mat. 1, 18-25 Św. Józef wybrany przez boga na Opiekuna Jezusa.

V. O Józefie sprawiedliwy i czysty , tajemnica Macierzyństwa Maryi Twojej Oblubienicy, sprawiła Ci niepokój i udrękę, ale poznawszy Swoje powołanie przez objawienie Anioła, oddałeś wspaniałomyślnie Swoje życie na służbę Wcielenia i zbawienia ludzkości:

R. Daj nam mieć w duszy zawsze jasne i świetlane nasze powołanie i spraw byśmy przykładem naszego życia sprzyjali nowym powołaniom do Naszego Zgromadzenia.

Po każdej modlitwie Chwała Ojcu ... 

 

2. Łuk. 2,1-20 Narodziny Jezusa w Betlejem

V. O Józefie, który w Betlejem po Dziewicy Maryi pierwszy uściskałeś w ramionach Jezusa, Odkupiciela ludzkości, wypełniając Swoją misję zastępcy Ojca Niebieskiego i Stróża na ziemi, Syna Bożego i Jego Matki:

R. Bądź przykładem naszej służby, która ma być jak Twoja, służbą ścisłego zjednoczenia ze Słowem Bożym, że i my mamy strzec i ukazywać światu Boga i Jego Słowo.

3. Łuk. 2,21-35 Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

V. O Józefie posłuszny w wykonywaniu woli Bożej, który nadając Zbawicielowi imię Jezus i ofiarując Go w świątyni, ustanowiłeś Go „Oblatem”, czyli poświęconym dziełu Odkupienia:

R. Módl się za nami, ażebyśmy przez posłuszeństwo odpowiedzialne i czynne nauczyli się pracować dla Boga pamiętając, że naszym posłannictwem jest nieść wspaniałomyślnie krzyż śladami Mistrza.

4. Mat. 2,13-18 Ucieczka i pobyt w Egipcie.

V. Trudności Józefie, które przeżywałeś w czasie ucieczki i pobytu w Egipcie czynią Ciebie tak podobnym do Tego, który cierpi przez niesprawiedliwość i egoizm Ludzki:

R. Ty, który z wielkiej miłości dla Jezusa i Maryi znalazłeś siłę, aby pokonać te przeszkody, spraw aby między nami Twoimi synami wzrastała coraz bardziej taka miłość, która nas skłania do kochania wszystkich ludzi jako naszych braci.

5. Mat. 2,13-18 Powrót z Egiptu.

V. O Józefie człowieku wiary, który w powrocie z Egiptu umiałeś połączyć posłuszeństwo Słowu Boga, który mówił do Ciebie we śnie, z odpowiedzialną roztropnością wobec nowych niebezpieczeństw, które groziły św. Rodzinie:

R. Broń Kościoła od tylu niebezpieczeństw, które Jemu grożą i spraw abyśmy i my również umieli zaangażować wszelkie nasze umiejętności w realizowaniu Jego woli.

6. Łuk. 2,41-50 Zagubienie się Jezusa.

V. O Józefie człowieku żywej i głębokiej pobożności, który w tajemnicy zagubienia się Jezusa w świątyni usłyszałeś słowa Zbawiciela głoszącego prymat spraw Ojca Niebieskiego:

R. Uzyskaj również dla nas to, abyśmy zawsze dostrzegali ślady Syna Bożego, chwałę Ojca, przyjmując nasze osobiste niepowodzenia i umartwienia, przyczyniali się do przyjścia Królestwa Niebieskiego.

7. Łuk. 2,51 Życie w Nazarecie.

V. O Józefie, który żyłeś długie lata życiem rodzinnym z Jezusem i Maryją w Nazarecie zarabiając służbą i ofiarą na życie św. Rodziny:

R. Uzyskaj również dla nas to, abyśmy służyli sprawom Kościoła poprzez pokorną i bezinteresowną pracę, aż do chwili naszej śmierci.

V. Ustanowił Go Panem domu swego

R. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

V. Módlmy się:

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać św. Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako Opiekuna czcimy Go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen

(po każdej modlitwie: Ojcze nasz,albo Chwała Ojcu, albo też: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

 

 

Codzienne pacierze

 

 

CODZIENNY PACIERZ, POŁĄCZONY Z NAWIEDZENIEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

  1. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.

 

Konstytucja, art. 50: Każda Wspólnota posiada w programie dnia praktyki wspólnotowe, na które składa się Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu...

 

O Święta uczto, na której pożywamy Chrystusa odnawiamy pamięć Jego męki, dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Módlmy się:

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

( W czasie Wielkanocy)

 

Módlmy się:

 

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen,

 


2. Litania do św. Józefa

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu, świata Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogurodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie Dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności swojej wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

  1. Modlitwy w intencjach Kościoła i Zgromadzenia:

 

P. Módlmy się za Ojca Świętego i tych, którzy są kierownikami dusz naszych.

W. Panie, bądź w nich obecny i pomagaj im w prowadzeniu ludu do Boga.

P. Módlmy się za nasze Zgromadzenie

W. Panie, zachowaj w nas ducha wiary, pokory, pracowitości i poświęcenia dla spraw Chrystusa przez naśladowanie Świętego Józefa.

P. Módlmy się za naszą wspólnotę.

W. Panie, zachowaj nas w miłości i pokoju jako przykład Rodziny z Nazaretu.

P. Módlmy się o nowe i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W. Panie, daj wytrwałość tym, których powołałeś do kontynuowania Twego dzieła zbawienia i poślij do naszego Zgromadzenia młodych i gorliwych miłości do Ciebie i Braci.

P. Módlmy się za naszych rodziców, krewnych i dobrodziejów i tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

W. Panie, udziel nagrody tym wszystkim, którzy czynią nam dobro dla Twojego imienia.

P. Módlmy się o beatyfikację sługi Bożego o. Józefa Calvi.

W. Wsław Panie Twojego sługę, o. Józefa Calvi, który słowem, przykładem życia, miłością pasterską do chorych, płonął gorliwością o chwałę Boga i zbawienie dusz.

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, rodziców, krewnych i dobrodziejów.

W. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Módlmy się:

 

Boże wszechmogący, który w swoim planie miłości powierzyłeś początki naszego odkupienia troskliwej pieczy Św. Józefa, za jego wstawiennictwem daj Kościołowi tę samą wierność w prowadzeniu ludu do osiągnięcia dzieła zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Na tym spotkaniu modlitwy daj nam Boże Wszechmogący taką samą wierność i czystość serca, która ożywiała św. Józefa w służbie Twego Jedynego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Boże nasz Ojcze zaprosiłeś nas na to spotkanie modlitwy, daj nam żebyśmy realizując za przykładem św. Józefa żywe świadectwo Twojej miłości, mogli się cieszyć darem prawdziwego pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

  1. Rachunek sumienia:

 

Art. 50: „Każdy Oblat troszczy się o codzienny rachunek sumienia”.

 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

 

  1. Anioł Pański:

 

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

 W. I poczęła z Ducha Świętego.

 P. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...

 W. Święta Maryjo, Matko Boża...

 P. Oto ja służebnica Pańska.

 W. Niech mi się stanie według słowa Twojego. (Zdrowaś Maryjo...)

 P. A słowo ciałem się stało.

 W. I zamieszkało między nami.

 (Zdrowaś Maryjo...)

 P. Módl się za nam Święta Boża Rodzicielko.

 W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 P. Módlmy się:

 Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowa- dzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

 

W. Jak była na początku i na wieki wieków. Amen. (3 razy).

W okresie Wielkanocy:

 

Królowo nieba, wesel się, Alleluja.

Bo ten, któregoś nosił, Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.

Módl się za nami do Boga, Alleluja.

 

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

Módlmy się:

 

Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ANGELUS DOMINI

 

 P. Agelus Domini nuntiavit Mariae.

 W. Et concepit de Spiritu Sancto.

 P. Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.

 W. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mo0rtis nostrae. Amen.

 P. Ecce ancilla Domini.

 W. Fiat mihi secundum verbum tuum. (Ave Maria)

 P. Et Verbum caro factum est.

 W. Et habitavit in nobis. (Ave Maria)

 P.Ora pronobis, sancta Dei Genetrix.

 W. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

Oremus:

 

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Regina coeli, laetarem, alleluja.

Quia quem meruisti poratre, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

P. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.

W. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

 

Oremus:

 

Deus, qui per resurrectioneem Filii tiu Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, praesta quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum Nostru. Amen.

 

P. Gloria Patri et Fili, et Spiritui Sancto.

 

W. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.Amen.

 

  1. Modlitwy kończące:

 

Aniele Boży, Stróżu mój, któremu powierzył mnie Bóg w swej ojcowskiej dobroci, oświecaj mnie dzisiaj, broń, kieruj mną I doprowadź mnie do życia wiecznego. Amen.

 

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)